Gà Danh Thomo – Gà Xanh 5x

Xanh 2k9. Thành tích 5x. Rớt lớp 6. E đã kiếm về cho trại 1 số lúa thóc đáng kể, giờ về làm nọc. Ae đá gà trực tiếp xem chơi

Gà Danh Thomo - Gà Xanh 5x - Hình 1
Gà Danh Thomo – Gà Xanh 5x – Hình 1
Gà Danh Thomo - Gà Xanh 5x - Hình 2
Gà Danh Thomo – Gà Xanh 5x – Hình 2
Gà Danh Thomo - Gà Xanh 5x - Hình 3
Gà Danh Thomo – Gà Xanh 5x – Hình 3
Gà Danh Thomo - Gà Xanh 5x - Hình 4
Gà Danh Thomo – Gà Xanh 5x – Hình 4